Image
 • Cum este permis accesul la AGA a acţionarilor persoane juridice ? +

  Accesul acţionarului persoană juridică ce se prezintă la AGA este permis pe baza actului de identitate al persoanei fizice ce reprezintă persoana juridică şi a imputernicirii date acestei persoane. Imputernicirea reprezintă orice document oficial din care să rezulte că persoana fizică ce se prezintă in numele acţionarului persoană juridică poate
 • Care sunt drepturile acţionarilor prevăzute de Art. 7 şi Art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 ? +

  Art. 7 (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus
 • Ce este "procura specială"? +

  „Procură specială” inseamnă imputernicirea dată de către un acţionar unei persoane fizice sau juridice in vederea exercitării, in numele acţionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deţine in adunarea generală.
 • Ce este "data de inregistrare"? +

  Data de inregistrare este data calendaristica stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, fiind ulterioara cu minimum 10 zile lucratoare datei AGA.
 • Ce este "data de referinţă"? +

  Data de referinţă este data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze in cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA.
 • Pentru exercitiul financiar 2009 s-au acordat dividende ? Care este valoarea lor ? +

  Pentru exercitiul financiar 2009, A.G.E.A. a stabilit prin Hotararea nr. 1 din 25.03.2010 majorarea capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, avand ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009 si 5.400.504 lei din repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2008. Au fost emise un numar
 • Care este modelul de procura de reprezentare pentru sedintele A.G.A. ? +

  Modelul de procura pentru sedintele A.G.A. se gaseste la sediul societatii (Comp. Juridic) si in sectiunea „PENTRU ACTIONARI” – „A.G.A” de pe site-ul societatii (www.vrancart.ro).
 • Care sunt conditiile in care o persoana poate participa la sedintele A.G.A. ? +

  Pentru a participa la sedintele A.G.A. o persoana trebuie sa aiba in primul rand capacitate de exercitiu deplina. O persoana poate participa in nume propriu, atunci cand are calitatea de actionar al societatii sau prin reprezentare pe baza de procura acordata de un actionar al societatii.
 • 1
 • How is access to the shareholders' general meeting allowed for the legal entities shareholders? +

  The access for a legal entity shareholder is allowed at the shareholders` general meeting based on an identity document of the natural person representing the legal entity and on the power of attorney provided for this natural person. The power of attorney represents any official document that certifies the fact
 • What are the shareholders' rights provided by Art. 7 and Art. 13 of the National Securities Commission Regulation no. 6/2009? +

  Art. 7 (1) One or more shareholders representing, individually or together, at least 5% of the company`s share capital, are entitled to: a) to introduce points to the general meeting`s agenda, provided that each point shall be accompanied by a justification or a decision project proposed for approval by the
 • What is "the special power of attorney" ? +

  "The special power of attorney" is the mandate given by a shareholder to a natural person or to a legal entity for the purpose to exert, on behalf of the respective shareholder, some or all rights that he holds within the general meeting.
 • What is "the registration date" ? +

  The registration date is the calendar date settled by the shareholders` general meeting, which serves for the identification of the shareholders who will benefit of dividends or other rights and upon which other shareholders` general meeting effects shall be reflected, being at least 10 days subsequent to the shareholders` general
 • What is "the reference date" ? +

  The reference date is the calendar date settled by the company`s board of directors, which serves for the identification of the shareholders who are entitled to participate at the shareholders` general meeting and vote within it. The reference date must be subsequent to the notice of meeting publication and previous
 • Were the dividents for the 2009 period assigned? What is their value? +

  For the 2009 period, the EGMS has established by The Decree No. 1 of 25.03.2010 the increase of the share capital with the amount of 10.009.275,40 lei, having as sources 4.608.774,40 lei of the 2009 period net profit allocation and 5.400.501 lei of the 2008 period net profit allocation. A
 • Which is the mandate model for the GMS meetings? +

  You can find the mandate model at the Legal department of our society and in the "For Shareholders" section of our web site - www.vrancart.ro
 • Which are the conditions that a person must meet in order to participate to the GMS meetings? +

  In order to participate to the GMS meetings, one must have full capacity of exercise. One can participate on one`s own behalf, when he is a shareholder of the society or represents, by means of legal mandate, a shareholder.
 • 1

Parteneri VRANCART

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image